Make your own free website on Tripod.com

LAMAN WEB
TEKNOLOGI MAKLUMAT DALAM PENDIDIKAN

Soalan 1

Jelaskan keperluan maklumat anda dalam memenuhi keperluan dalam tugasn ini.

A         Cara-cara penggunaan Perpustakaan Tun Sri Lanang.

B          Masa yang sesuai untuk membuat rujukan.

C         Mengetahui dimana lokasi bahan rujukan berada.

D         Mengetahui prosedur perpustakaan dan kajian.

E          Mengetahui tapak-tapak web yang dilanggan ole pihak PTSL dan password serta 

            ID number.

 

Soalan 2

Jelaskan apakah hasil akhir yang anda perolehi dalamtugasan ini.

A         Pendedahan cara-cara membuat penyelidikan dan kajian.

B          Gambaran yang luas cara-cara pencarian sumber yang digunakan dalam kajian.

C         Dapat membuat perancangan awal dan jadual dalam penyelidikan.

D         Mengenalpasti masalah dan cara mengatasinya.

E          Penyediaan awal bahan untuk perbincangan dan rujukan.

 

 

Soalan 3

Proses pencarian maklumat.

A         Tetapkan tajuk kajian.

B          Rangkakan kandungan kajian

1.      Tajuk kajian.

2.      Pernyataan masalah.

3.      Tujuan kajian.

4.      Persoalan kajian.

5.      Metodologi kajian.

C         Perbincangan bersama penyelia.

D         Mencari bahan di perpustakaan dan melayari internet.

E          Kumpulkan bahan.

F          Membuat penulisan awal.

G         Penambahbaikan dan pembetulan bahan.

H         Membuat kaji selidik dilapangan.

I           Mengutip data dan pengujian data.

J           Menganalisa data.

K         Hasilkan sebuah penulisan.

 

 

Soalan 4

Berikan maklumat penerbitan yang lengkap bagi tiga sumber maklumat yang relevan berkaitan dengan maklumat yang diperolehi dibahagian berikut :

A         Koleksi Asia Tenggara.

1.      Kal.TK5102.3M4J37

Jasiman Ahmad/Nora Samat,2002,Teknologi Komunikasi,Kuala Lumpur-Jade Green Publication.

2.      Kat.HF1594.6.M33

Mahatihir Mohamad,2002,Globalisasi,Smart Partnership & Government Selected Speech Of Dr. Mahathir,Subang Jaya: Pelandok Publication.

3.      42ZA4226.E42

The Hon Seng_(et.al), 1999, The Web directory of Malaysia, PJ:PUC Founder(M).Sdn.Bhd.

 

B          Rujukan Am

1.      QA76.15.M64 remruj.PTSL-Rujukan

Mokhtar Ahmad, S.Ponnusamy, M.Sumathy,1999, Kamus Teknologi Maklumat ( Information Technology Dictionary ),Batu Caves : Thinkerís Library.

2.      QA76.15.W5 ruj. PTSL-Rujukan

Widyohartono,Bob.1982,Kamus Peristilahan Komputer,Bandung:Penerbit Alumni.

3.      AE35.615.E54 ruj.j.1 n.2 PTSL-Rujukan.

Ensiklopedia global,Kuala Lumpur: Smart Genie Corporation, 2001.

 

C         Koleksi Am.

1.      HF5549 A27W425,

Alfred J Walker,Towers Perrin,2001, Web-based human resources: the technologies and trends that are transforming HR, New York: Mcgraw-Hill

2.      LB1044.87.W424

Badrul H.Khan,editor Engewoods Cliffs,1997,Web-based instruction,N.J:Educational Technologiy Pub.

3.      TK5105.888.V34

Kelly Valqui,Eumce Freire,Hingham,Mac Charles,2001,Web design & Development,River Media.

 

D         Terbitan bersiri dan berjilid.

1.      Siri LB 1028.3.SB

Nor Huda Shiratuddin, Universiti Utara Malaysia, Interactive animation in we-based training.Jurnal BTP,siri 1 Disember 1999

2.      Siri LB 1043.B7

Steve Hammonds,Impact of Internet web_based teaching on student achivement,Januari 2003,Vol.34,No.1

3.      Siri LB1043.B7

Chien Chou,Interactivity nd interactive functions in web-based learning system:a technical frame work,British Journal of Education Technology,June 2003,Vol.34.No.3

 

 

E          Koleksi Media.

            Tiada bahan yang relevan untuk topok kajian.

 

F          Koleksi Dokumen.

1.      No. Panggilan 0100704624

Kerajaan Malaysia,1999, Perkhidmatan awam Malaysia menuju alaf baru,Kuala Lumpur:Percetakan Nasional Malaysia Bhd.

2.      No. Panggilan 0100694375

Jabatan Perkhidmatan Awam,Institut tadbiran Negra,1999, Kearah kecemerlangan dan kesejahteraan perkhidmatan awam di alaf baru,Kuala Lumpur

3.      Kerajaan Malaysia,2000

Perkhidmatan awam Malaysia:Memperkukuh agenda pembaharuan dan kemajuan dalam perkhidmatan awam tahun 2002,Kuala Lumpur:Percetakan nasional

 

G         Perkhidmatan Maklumat.

1.      DynEDRS,Inc.2003.ERIC Document Reproduction Service,

http:/www.edrs.com/Login.cfm

2.      ERIC,Flecknoe,Mervyn,How can ICT help us to improve Education?

http:/search.epnet.com/direct.asp?an=EJ659678&db=eric&site=ehost.

3.      Lim,Cher Ping,Barnes,Sally.2002,Those who can tech-The Pivotal Role of the teacher in the ICT Learning Enviroment

http:/search.epnet.com/direct.asp?an=8699603&db=site=ehost.

 

 

Soalan 5

Jelaskan bahan yang relevant dalam memenuhi dengan keperluan maklumat anda.Mengapa?

Semua bahanadalah relevant kerana ia menyokong isu-isu dalam kajian yang dibuat.Seperti koleksi dokumen dan rujukan am penting untuk membuktikan pernyatan masalah kajian.Koleksi yang lain sebagai kajian literature dalam dan luar negara.

 

 

Soalan 6

Jelaskan kesukaran yang anda hadapi semasa proses dan mengakses maklumat disetiap bahagian ?

A         Tidak memahami arahan prosedur di perpustakaan.

B          Bahan yang terlalu banyak tetapi tiada kaitan dengan kajian.

C         Lupa password dan tapak web.

D         Tiada bahan yang berkaitan dalam sesuatu bahagian atau koleksi

E          Bahan yang terhad tetapi sudah atau sedang digunakan oleh pengguna lain.

 

 

Soalan 7

Pada pandangan anda apakah yang boleh anda, pensyarah atau pentadbir PTSL lakukan untuk mengurangkan atau menghilangkan kesukaran tersebut ?

A         Untuk pengkaji.

1.      Mengadakan perbincangan bersama-sama penyelidik.

2.      Mengikuti kursus kemahiran penggunaan perpustakaan.

3.      Bertanya dengan pegawai yang berkaitan jika timbul masalah.

 

B          Pentadbir PTSL.

1.      Sediakan khidmat nasihat kepada pelajar.

2.      Mengadakan taklimat dan pendedahan yang mencukupi cara-cara penggunaan perpustakaan.

3.      Kenalpasti bahan yang sentiasa digunakan  dan perbanyakkan.

4.      Menyusun buku atau bahan rujukan mengikut nombor rujukan, bahagian dan aras.

5.      Setiap fakulti harus memaklumkan bahan yang perlu ada untuk rujukan di perpustakaan.

6.      Mengadakan kaunter-kaunter khidmat nasihat disetiap bahagian dan aras.